تماس مستقیم
تماس واتساپ
منو

بستن

مشاوره شریف - مالزی تخصص ماست
مشاوره شریف پلی بسوی تحصیل و زندگی در مالزی کلیک کنید
اطلاعیه: با توجه به سوءاستفاده از نام شریف در بسیاری از سایت ها دقت کنید که sharifstudy.com تنها سایت رسمی مشاوره شریف می باشد.

ليست رشته دانشگاه UITM

Rate this post

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UITM

(آپدیت۲۰۲۲)

Faculty of Architecture, Planning and Surveying

دانشکده معماری ، برنامه ریزی و نقشه برداری

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد محیط زیست

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم اطلاعات جغرافیایی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد معماری

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد سرمایه گذاری در ملک

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم ادغام شده مدیریت پروژه ساخت و ساز

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد میراث علمی و مدیریت نگهداری

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مدیریت امکانات علمی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم در معماری سبز

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم توسعه و مدیریت شهری

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (محیط ساخت)

3 سال

6,025

دکترای طراحی فلسفه و محیط زیست ساخته شده

Faculty of Applied Sciences

دانشکده علوم کاربردی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم در تکنولوژی محیطی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم در علوم غذایی و فن آوری

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم زیست شناسی کاربردی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم (زیست شناسی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم (علوم غذایی و فناوری)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم (زیست شناسی مولکولی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم (علوم و فنون چوب)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم (فن آوری منابع زیستی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم (علم شیمی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم (شیمی کاربردی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم (علوم محیطی و فنون)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم (فیزیک کاربردی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم (علوم و فنون پلیمر)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم (فیزیک)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم (علوم و فنون مواد)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم (علوم و فنون نساجی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم زیست شناسی کاربردی

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (علوم)

Faculty of Computer & Mathematical Sciences

دانشکده علوم کامپیوتر و ریاضی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم در آمار کاربردی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم داده

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم در شبکه سازی کامپیوتر

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در فن آوری وب

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعاتی (سیستم های هوشمند)

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم در سیستم اطلاعات استراتژیک با مدیریت کسب و کار

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم فن آوری اطلاعات

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم کمی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم در ریاضیات کاربردی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در فناوری محاسبات زبان

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد (علوم کامپیوتر)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد (فناوری اطلاعات)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد (ریاضیات)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد (آمار)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد (علوم تجربی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد (علوم تصمیم گیری)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (علوم کامپیوتر)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (فناوری اطلاعات)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (ریاضیات)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (آمار)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (علوم تصمیم گیری)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (علوم تجربی)

Faculty of Civil Engineering

دانشکده مهندسی عمران

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم در ساختار مهندسی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم در مهندسی ژئوتکنیک

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم در مهندسی محیط زیست

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم در مهندسی ساخت و ساز

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم مهندسی منابع آب

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم مهندسی بزرگراه

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم (مهندسی عمران)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (مهندسی عمران)

Faculty of Chemical Engineering

دانشکده مهندسی شیمی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم در مهندسی شیمی

3 سال

6,025

دکترای فلسفه مهندسی شیمی

Faculty of Electrical Engineering

دانشکده مهندسی برق

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم در مهندسی ارتباطات و ارتباطات از راه دور

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم در مهندسی فرکانس رادیویی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم در مهندسی برق

3 سال

6,025

دکترای فلسفه در مهندسی برق

Faculty of Plantation and Agrotechnology

دانشکده کشت و زراعت

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مدیریت صنعت کاشت

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم خاک شناسی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم زراعت

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم تجارت

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم حفاظت از محصول

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم بیوتکنولوژی گیاهان

3 سال

6,025

دکترای فلسفه

Faculty of Mechanical Engineering

دانشکده مهندسی مکانیک

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم در مهندسی مکانیک

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم در مهندسی مکانیک

3 سال

6,025

دکترای فلسفه در مهندسی مکانیک

Faculty of Dentistry

دانشکده دندانپزشکی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم دندانپزشکی

3 سال

6,025

دکترای دندانپزشکی بالینی (ارتودنسی)

3 سال

6,025

دکترای دندانپزشکی بالینی (پریودنتولوژی)

3 سال

6,025

دکترای دندانپزشکی بالینی (پروتزهای دندانی)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (دندانپزشکی)

Faculty of Pharmacy

دانشکده داروسازی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم (صنعت داروسازی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم (داروسازی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم (شیمی دارویی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم (داروسازی بالینی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد داروسازی بالینی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد عملکرد داروسازی

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (صنعت داروسازی)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (داروسازی)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (شیمی دارویی)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (داروسازی بالینی)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه

Faculty of Sports Science & Recreation

دانشکده علوم ورزشی و سرگرمی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم ورزشی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم (ورزش و تفریح)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (علوم ورزشی و تفریحی)

Faculty of Health Science

دانشکده علوم بهداشت

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد پرستاری در مراقبت های ویژه

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت زنان

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد فیزیوتراپی (عضلانی)

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد درمان شغلی (ناتوانی در رشد)

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی محیط زیست

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد (فیزیولوژی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم (آموزش و ارتقا سلامت)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (تصویربرداری پزشکی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (فن آوری آزمایشگاه پزشکی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (فیزیوتراپی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (بهداشت و ایمنی محیطی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (شغل درمانی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (رژیم های غذایی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (اپتومتری)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد پرستاری

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (تصویربرداری پزشکی)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (فن آوری آزمایشگاه پزشکی)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (بهداشت و ایمنی محیطی)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (شغل درمانی)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (فیزیوتراپی)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (اپتومتری)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه  (رژیم های غذایی)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه پرستاری

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (فیزیولوژی)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه  (آموزش و ارتقا سلامت)

Faculty of Medicine

دانشکده پزشکی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد پزشکی داخلی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد پزشکی (روانپزشکی)

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد پزشکی (پزشکی خانوادگی)

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد آسيب شناسي

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد اخلاق پزشکی و فقه پزشکی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم (پزشکی)

3 سال

6,025

دکترای فلسفه (پزشکی)

 

ادامه لیست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UITM

Faculty of Business and Management

دانشکده بازرگانی و مدیریت

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های دفاتر

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مشاغل کاربردی

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد اقتصاد تجاری

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات مشتری

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد علوم (مدیریت مشاغل)

3 سال

4,025

دکترای فلسفه (مدیریت مشاغل)

3 سال

4,025

دکترای فلسفه (مدیریت سیستم های دفاتر)

Arshad Ayub Graduate Business School

ارشد ایوب دانشکده تحصیلات تکمیلی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد بانكداری و امور مالی اسلامی (بدون مقدمات) کارشناسی ارشد بانكداری و سرمایه گذاری اسلامی (با مقدمات)

3 سال

4,025

دکترای فلسفه مدیریت کسب و کار

3 سال

4,025

دکترای فلسفه مدیریت کسب و کار

Faculty of Accountancy

دانشکده حسابداری

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد حسابداری قانونی و جرم شناسی مالی

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت استراتژیک

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد حسابداری

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد علوم (حسابداری)

3 سال

4,025

دکترای فلسفه (حسابداری)

Accounting Research Institute

موسسه تحقیقات حسابداری

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد علوم (جرم شناسی مالی)

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد علوم (مالی اسلامی و موامالت)

3 سال

4,025

دکترای فلسفه (جرم شناسی مالی)

3 سال

4,025

دکترای فلسفه مالی اسلامی و معاملات

Faculty of Information Management

دانشکده مدیریت اطلاعات

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد علوم كتابخانه

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد علوم در اطلاعات

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد علوم در مدیریت دانش

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد علوم در مدیریت اسناد و مدارک

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد علوم در مدیریت اطلاعات

3 سال

4,025

دکترای فلسفه مدیریت اطلاعات

Faculty of Hotel & Tourism Management

دانشکده مدیریت هتل و گردشگری

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات غذایی

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت GASTRONOMY

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت مهمان داری

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد علوم (مدیریت خدمات غذایی)

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد علوم (مدیریت هتل)

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد علوم (مدیریت جهانگردی)

3 سال

4,025

دکترای فلسفه مدیریت هتل و گردشگری

Faculty of Administrative Science and Policy Studies

دانشکده علوم اداری و مطالعات سیاست

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت شرکت

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد علوم اداری

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد روابط و دیپلماسی بین المللی

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد علوم اداری

3 سال

4,025

دکترای فلسفه

Faculty of Art and Design

دانشکده هنر و طراحی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد هنر و طراحی

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد فناوری طراحی

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد ارتباط بصری و رسانه های جدید

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد فن آوری هنر زیبا

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد تاریخچه هنر و مدیریت فرهنگی

3 سال

4,025

دکترای فلسفه هنر و طراحی

Faculty of Communication and Media Studies

دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد هنر در ژورنالیسم

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مطالعات جنگ و رسانه و اطلاعات

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد ارتباطات همگانی

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد هنرها (مطالعات ارتباطات و رسانه ها)

3 سال

4,025

دکترای فلسفه (مطالعات جنگ و رسانه و اطلاعات)

3 سال

4,025

دکترای فلسفه (مطالعات ارتباطات و رسانه ها)

Faculty of Education

دانشکده آموزش

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد آموزش در تدریس انگلیسی به عنوان زبان دوم

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد علوم در آموزش ریاضیات

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد آموزش (مدیریت و رهبری)

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد آموزش (آموزش هنرهای تصویری)

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد آموزش

3 سال

4,025

دکترای فلسفه آموزش

Faculty of Film, Theater and Animation

دانشکده فیلم ، تئاتر و انیمیشن

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد فن آوری هنری و خلاقانه

3 سال

4,025

دکترای فلسفه (فن آوری هنری و خلاقانه)

Faculty of Law

دانشکده حقوق

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مطالعات حقوقی

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد اجرای قانون

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد (قانون تجارت)

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد قوانین (قانون منافع عمومی و عمومی)

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد قوانین (جنبه های حقوقی امور دریایی)

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد قوانین (قانون شرکت)

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد قوانین (قانون مالکیت معنوی)

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد حقوق

3 سال

4,025

دکترای فلسفه حقوق

3 سال

4,025

دکترای فلسفه حقوق

Faculty of Music

دانشکده موسیقی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد آموزش موسیقی

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد موسیقی

3 سال

4,025

دکترای فلسفه (موسیقی)

Academy of Contemporary Islamic Studies

آکادمی مطالعات معاصر اسلامی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد مطالعات اسلامی معاصر

3 سال

4,025

دکترای مطالعات اسلامی معاصر

Academy of Language Studies

فرهنگستان مطالعات زبان

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد مطالعات زبان کاربردی

3 سال

4,025

دکترای فلسفه مطالعات زبان کاربردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *