تماس فوری
پیام از طریق واتساپ

ليست رشته دانشگاه UITM

زمان مطالعه: 6 دقیقه
5/5 - (1 امتیاز)

ليست شهريه هاي دانشگاه UITM براي ترم تحصيلي جولاي 2015 براي مقاطع ارشد و دكترا به شرح زير مي باشد:

علوم و فني مهندسي (Science and Technology)

مقطع تحصيلي

تحصيل به شيوه تحقيق

تحصيل به شيوه واحد درسي

دكترا

RM2000

ـــــــــــ

كارشناسي ارشد

RM1700

RM3000

تجارت و مديريت(Business and management)

مقطع تحصيلي

تحصيل به شيوه تحقيق

تحصيل به شيوه واحد درسي

دكترا

RM2000

RM2600

كارشناسي ارشد

RM1500

RM3000

علوم اجتماعي (Social Science and Humanity)

مقطع تحصيلي

تحصيل به شيوه تحقيق

تحصيل به شيوه واحد درسي

دكترا

RM2000

ـــــــــــ

كارشناسي ارشد

RM1500

RM3000

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UITM

(آپدیت۲۰۲۲)

Faculty of Architecture, Planning and Surveying

دانشکده معماری ، برنامه ریزی و نقشه برداری

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد محیط زیست

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد اطلاعات جغرافیایی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد معماری

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد سرمایه گذاری در ملک

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه ساخت و ساز

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد میراث علمی و مدیریت نگهداری

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مدیریت امکانات علمی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد در معماری سبز

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد توسعه و مدیریت شهری

3 سال

6,025

دکترای ساختمان

3 سال

6,025

دکترای ساختمان گرایش طراحی

Faculty of Applied Sciences

دانشکده علوم کاربردی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد تکنولوژی محیطی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم غذایی و فن آوری

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد زیست شناسی کاربردی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد زیست شناسی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم غذایی و فناوری

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد زیست شناسی مولکولی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم و فنون چوب

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد فن آوری منابع زیستی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علم شیمی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم محیطی و فنون

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد فیزیک کاربردی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم و فنون پلیمر

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد فیزیک

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم و فنون مواد

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم و فنون نساجی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد زیست شناسی کاربردی

3 سال

6,025

دکترای علوم

Faculty of Computer & Mathematical Sciences

دانشکده علوم کامپیوتر و ریاضی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد آمار کاربردی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم داده

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد کامپیوتر

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد شبکه سازی کامپیوتر

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر گرایش فن آوری وب

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعاتی (سیستم های هوشمند)

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات استراتژیک با مدیریت کسب و کار

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد کمی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد کامپیوتر در فناوری محاسبات زبان

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد ریاضیات

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد آمار

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم تجربی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم تصمیم گیری

3 سال

6,025

دکترای علوم کامپیوتر

3 سال

6,025

دکترای فناوری اطلاعات

3 سال

6,025

دکترای ریاضیات

3 سال

6,025

دکترای آمار

3 سال

6,025

دکترای علوم تصمیم گیری

3 سال

6,025

دکترای علوم تجربی

Faculty of Civil Engineering

دانشکده مهندسی عمران

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد ساختار مهندسی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و ساز

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مهندسی بزرگراه

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

3 سال

6,025

دکترای مهندسی عمران

Faculty of Chemical Engineering

دانشکده مهندسی شیمی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

3 سال

6,025

دکترای مهندسی شیمی

Faculty of Electrical Engineering

دانشکده مهندسی برق

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مهندسی ارتباطات و ارتباطات از راه دور

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مهندسی فرکانس رادیویی

2 سال

5,150

کارشناسی مهندسی برق

3 سال

6,025

دکترای مهندسی برق

Faculty of Plantation and Agrotechnology

دانشکده کشت و زراعت

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مدیریت صنعت کاشت

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد خاک شناسی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد زراعت

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد تجارت

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد حفاظت از محصول

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی گیاهان

3 سال

6,025

دکترای

Faculty of Mechanical Engineering

دانشکده مهندسی مکانیک

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

3 سال

6,025

دکترای مهندسی مکانیک

Faculty of Dentistry

دانشکده دندانپزشکی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد دندانپزشکی

3 سال

6,025

دکترای دندانپزشکی بالینی (ارتودنسی)

3 سال

6,025

دکترای دندانپزشکی بالینی (پریودنتولوژی)

3 سال

6,025

دکترای دندانپزشکی بالینی (پروتزهای دندانی)

3 سال

6,025

دکترای دندانپزشکی

Faculty of Pharmacy

دانشکده داروسازی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد صنعت داروسازی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد داروسازی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد داروسازی بالینی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد داروسازی بالینی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد عملکرد داروسازی

3 سال

6,025

دکترای صنعت داروسازی

3 سال

6,025

دکترای داروسازی

3 سال

6,025

دکترای شیمی دارویی

3 سال

6,025

دکترای داروسازی بالینی

3 سال

6,025

دکترا

Faculty of Sports Science & Recreation

دانشکده علوم ورزشی و سرگرمی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم ورزشی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد ورزش و تفریح

3 سال

6,025

دکترای علوم ورزشی و تفریحی

Faculty of Health Science

دانشکده علوم بهداشت

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد پرستاری در مراقبت های ویژه

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت زنان

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد فیزیوتراپی (عضلانی)

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد درمان شغلی (ناتوانی در رشد)

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی محیط زیست

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد فیزیولوژی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد آموزش و ارتقا سلامت

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (تصویربرداری پزشکی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (فن آوری آزمایشگاه پزشکی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (فیزیوتراپی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (بهداشت و ایمنی محیطی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (شغل درمانی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (رژیم های غذایی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (اپتومتری)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد پرستاری

3 سال

6,025

دکترای تصویربرداری پزشکی

3 سال

6,025

دکترای فن آوری آزمایشگاه پزشکی

3 سال

6,025

دکترای بهداشت و ایمنی محیطی

3 سال

6,025

دکترای شغل درمانی

3 سال

6,025

دکترای فیزیوتراپی

3 سال

6,025

دکترای اپتومتری

3 سال

6,025

دکترای رژیم های غذایی

3 سال

6,025

دکترای پرستاری

3 سال

6,025

دکترای فیزیولوژی

3 سال

6,025

دکترای آموزش و ارتقا سلامت

Faculty of Medicine

دانشکده پزشکی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد پزشکی داخلی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد پزشکی (روانپزشکی)

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد پزشکی (پزشکی خانوادگی)

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد آسيب شناسي

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد اخلاق پزشکی و فقه پزشکی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد پزشکی

3 سال

6,025

دکترای پزشکی

 

ادامه لیست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UITM

Faculty of Business and Management

دانشکده بازرگانی و مدیریت

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های دفاتر

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مشاغل کاربردی

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد اقتصاد تجاری

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات مشتری

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد مدیریت مشاغل

3 سال

4,025

دکترای مدیریت مشاغل

3 سال

4,025

دکترای مدیریت سیستم های دفاتر

Arshad Ayub Graduate Business School

ارشد ایوب دانشکده تحصیلات تکمیلی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد بانكداری و امور مالی اسلامی (بدون مقدمات) کارشناسی ارشد بانكداری و سرمایه گذاری اسلامی (با مقدمات)

3 سال

4,025

دکترای مدیریت کسب و کار

3 سال

4,025

دکترای مدیریت کسب و کار

Faculty of Accountancy

دانشکده حسابداری

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد حسابداری قانونی و جرم شناسی مالی

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت استراتژیک

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد حسابداری

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد حسابداری

3 سال

4,025

دکترای حسابداری

Accounting Research Institute

موسسه تحقیقات حسابداری

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد جرم شناسی مالی

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد مالی اسلامی و موامالت

3 سال

4,025

دکترای جرم شناسی مالی

3 سال

4,025

دکترای مالی اسلامی و معاملات

Faculty of Information Management

دانشکده مدیریت اطلاعات

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد كتابخانه

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد اطلاعات

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت دانش

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت اسناد و مدارک

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات

3 سال

4,025

دکترای مدیریت اطلاعات

Faculty of Hotel & Tourism Management

دانشکده مدیریت هتل و گردشگری

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات غذایی

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت GASTRONOMY

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت مهمان داری

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات غذایی

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد مدیریت هتل

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

3 سال

4,025

دکترای مدیریت هتل و گردشگری

Faculty of Administrative Science and Policy Studies

دانشکده علوم اداری و مطالعات سیاست

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت شرکت

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد اداری

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد روابط و دیپلماسی بین المللی

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد اداری

3 سال

4,025

دکترا

Faculty of Art and Design

دانشکده هنر و طراحی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد هنر و طراحی

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد فناوری طراحی

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد ارتباط بصری و رسانه های جدید

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد فن آوری هنر زیبا

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد تاریخچه هنر و مدیریت فرهنگی

3 سال

4,025

دکترای هنر و طراحی

Faculty of Communication and Media Studies

دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد هنر در ژورنالیسم

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مطالعات جنگ و رسانه و اطلاعات

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد ارتباطات همگانی

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد هنرها (مطالعات ارتباطات و رسانه ها)

3 سال

4,025

دکترای مطالعات جنگ و رسانه و اطلاعات

3 سال

4,025

دکترای مطالعات ارتباطات و رسانه ها

Faculty of Education

دانشکده آموزش

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد آموزش در تدریس انگلیسی به عنوان زبان دوم

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد آموزش ریاضیات

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد آموزش (مدیریت و رهبری)

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد آموزش (آموزش هنرهای تصویری)

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد آموزش

3 سال

4,025

دکترای آموزش

Faculty of Film, Theater and Animation

دانشکده فیلم ، تئاتر و انیمیشن

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد فن آوری هنری و خلاقانه

3 سال

4,025

دکترای فن آوری هنری و خلاقانه

Faculty of Law

دانشکده حقوق

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مطالعات حقوقی

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد اجرای قانون

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد (قانون تجارت)

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد قوانین (قانون منافع عمومی و عمومی)

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد قوانین (جنبه های حقوقی امور دریایی)

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد قوانین (قانون شرکت)

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد قوانین (قانون مالکیت معنوی)

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد حقوق

3 سال

4,025

دکترای حقوق

3 سال

4,025

دکترای حقوق

Faculty of Music

دانشکده موسیقی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد آموزش موسیقی

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد موسیقی

3 سال

4,025

دکترای موسیقی

Academy of Contemporary Islamic Studies

آکادمی مطالعات معاصر اسلامی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد مطالعات اسلامی معاصر

3 سال

4,025

دکترای مطالعات اسلامی معاصر

Academy of Language Studies

فرهنگستان مطالعات زبان

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد مطالعات زبان کاربردی

3 سال

4,025

دکترای مطالعات زبان کاربردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *