تماس مستقیم
تماس واتساپ
منو

بستن

مشاوره شریف - مالزی تخصص ماست
مشاوره شریف پلی بسوی تحصیل و زندگی در مالزی کلیک کنید
تماس با ما
ليست رشته دانشگاه UITM

ليست رشته دانشگاه UITM

زمان مطالعه: 6 دقیقه
Rate this post

 

ليست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UITM

(آپدیت۲۰۲۲)

Faculty of Architecture, Planning and Surveying

دانشکده معماری ، برنامه ریزی و نقشه برداری

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد محیط زیست

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد اطلاعات جغرافیایی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد معماری

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد سرمایه گذاری در ملک

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه ساخت و ساز

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد میراث علمی و مدیریت نگهداری

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مدیریت امکانات علمی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد در معماری سبز

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد توسعه و مدیریت شهری

3 سال

6,025

دکترای ساختمان

3 سال

6,025

دکترای ساختمان گرایش طراحی

Faculty of Applied Sciences

دانشکده علوم کاربردی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد تکنولوژی محیطی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم غذایی و فن آوری

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد زیست شناسی کاربردی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد زیست شناسی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم غذایی و فناوری

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد زیست شناسی مولکولی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم و فنون چوب

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد فن آوری منابع زیستی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علم شیمی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم محیطی و فنون

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد فیزیک کاربردی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم و فنون پلیمر

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد فیزیک

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم و فنون مواد

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم و فنون نساجی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد زیست شناسی کاربردی

3 سال

6,025

دکترای علوم

Faculty of Computer & Mathematical Sciences

دانشکده علوم کامپیوتر و ریاضی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد آمار کاربردی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم داده

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد کامپیوتر

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد شبکه سازی کامپیوتر

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر گرایش فن آوری وب

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعاتی (سیستم های هوشمند)

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات استراتژیک با مدیریت کسب و کار

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد کمی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد کامپیوتر در فناوری محاسبات زبان

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد ریاضیات

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد آمار

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم تجربی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم تصمیم گیری

3 سال

6,025

دکترای علوم کامپیوتر

3 سال

6,025

دکترای فناوری اطلاعات

3 سال

6,025

دکترای ریاضیات

3 سال

6,025

دکترای آمار

3 سال

6,025

دکترای علوم تصمیم گیری

3 سال

6,025

دکترای علوم تجربی

Faculty of Civil Engineering

دانشکده مهندسی عمران

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد ساختار مهندسی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و ساز

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مهندسی بزرگراه

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

3 سال

6,025

دکترای مهندسی عمران

Faculty of Chemical Engineering

دانشکده مهندسی شیمی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

3 سال

6,025

دکترای مهندسی شیمی

Faculty of Electrical Engineering

دانشکده مهندسی برق

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مهندسی ارتباطات و ارتباطات از راه دور

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مهندسی فرکانس رادیویی

2 سال

5,150

کارشناسی مهندسی برق

3 سال

6,025

دکترای مهندسی برق

Faculty of Plantation and Agrotechnology

دانشکده کشت و زراعت

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مدیریت صنعت کاشت

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد خاک شناسی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد زراعت

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد تجارت

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد حفاظت از محصول

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی گیاهان

3 سال

6,025

دکترای

Faculty of Mechanical Engineering

دانشکده مهندسی مکانیک

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

3 سال

6,025

دکترای مهندسی مکانیک

Faculty of Dentistry

دانشکده دندانپزشکی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد دندانپزشکی

3 سال

6,025

دکترای دندانپزشکی بالینی (ارتودنسی)

3 سال

6,025

دکترای دندانپزشکی بالینی (پریودنتولوژی)

3 سال

6,025

دکترای دندانپزشکی بالینی (پروتزهای دندانی)

3 سال

6,025

دکترای دندانپزشکی

Faculty of Pharmacy

دانشکده داروسازی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد صنعت داروسازی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد داروسازی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد داروسازی بالینی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد داروسازی بالینی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد عملکرد داروسازی

3 سال

6,025

دکترای صنعت داروسازی

3 سال

6,025

دکترای داروسازی

3 سال

6,025

دکترای شیمی دارویی

3 سال

6,025

دکترای داروسازی بالینی

3 سال

6,025

دکترا

Faculty of Sports Science & Recreation

دانشکده علوم ورزشی و سرگرمی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد علوم ورزشی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد ورزش و تفریح

3 سال

6,025

دکترای علوم ورزشی و تفریحی

Faculty of Health Science

دانشکده علوم بهداشت

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد پرستاری در مراقبت های ویژه

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت زنان

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد فیزیوتراپی (عضلانی)

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد درمان شغلی (ناتوانی در رشد)

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی محیط زیست

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد فیزیولوژی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد آموزش و ارتقا سلامت

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (تصویربرداری پزشکی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (فن آوری آزمایشگاه پزشکی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (فیزیوتراپی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (بهداشت و ایمنی محیطی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (شغل درمانی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (رژیم های غذایی)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (اپتومتری)

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد پرستاری

3 سال

6,025

دکترای تصویربرداری پزشکی

3 سال

6,025

دکترای فن آوری آزمایشگاه پزشکی

3 سال

6,025

دکترای بهداشت و ایمنی محیطی

3 سال

6,025

دکترای شغل درمانی

3 سال

6,025

دکترای فیزیوتراپی

3 سال

6,025

دکترای اپتومتری

3 سال

6,025

دکترای رژیم های غذایی

3 سال

6,025

دکترای پرستاری

3 سال

6,025

دکترای فیزیولوژی

3 سال

6,025

دکترای آموزش و ارتقا سلامت

Faculty of Medicine

دانشکده پزشکی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد پزشکی داخلی

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد پزشکی (روانپزشکی)

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد پزشکی (پزشکی خانوادگی)

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد آسيب شناسي

1 تا 2 سال

4,840

کارشناسی ارشد اخلاق پزشکی و فقه پزشکی

2 سال

5,150

کارشناسی ارشد پزشکی

3 سال

6,025

دکترای پزشکی

 

ادامه لیست رشته ارشد و دكتراي دانشگاه UITM

Faculty of Business and Management

دانشکده بازرگانی و مدیریت

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های دفاتر

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مشاغل کاربردی

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد اقتصاد تجاری

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات مشتری

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد مدیریت مشاغل

3 سال

4,025

دکترای مدیریت مشاغل

3 سال

4,025

دکترای مدیریت سیستم های دفاتر

Arshad Ayub Graduate Business School

ارشد ایوب دانشکده تحصیلات تکمیلی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد بانكداری و امور مالی اسلامی (بدون مقدمات) کارشناسی ارشد بانكداری و سرمایه گذاری اسلامی (با مقدمات)

3 سال

4,025

دکترای مدیریت کسب و کار

3 سال

4,025

دکترای مدیریت کسب و کار

Faculty of Accountancy

دانشکده حسابداری

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد حسابداری قانونی و جرم شناسی مالی

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت استراتژیک

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد حسابداری

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد حسابداری

3 سال

4,025

دکترای حسابداری

Accounting Research Institute

موسسه تحقیقات حسابداری

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد جرم شناسی مالی

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد مالی اسلامی و موامالت

3 سال

4,025

دکترای جرم شناسی مالی

3 سال

4,025

دکترای مالی اسلامی و معاملات

Faculty of Information Management

دانشکده مدیریت اطلاعات

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد كتابخانه

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد اطلاعات

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت دانش

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت اسناد و مدارک

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات

3 سال

4,025

دکترای مدیریت اطلاعات

Faculty of Hotel & Tourism Management

دانشکده مدیریت هتل و گردشگری

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات غذایی

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت GASTRONOMY

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت مهمان داری

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات غذایی

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد مدیریت هتل

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

3 سال

4,025

دکترای مدیریت هتل و گردشگری

Faculty of Administrative Science and Policy Studies

دانشکده علوم اداری و مطالعات سیاست

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مدیریت شرکت

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد اداری

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد روابط و دیپلماسی بین المللی

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد اداری

3 سال

4,025

دکترا

Faculty of Art and Design

دانشکده هنر و طراحی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد هنر و طراحی

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد فناوری طراحی

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد ارتباط بصری و رسانه های جدید

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد فن آوری هنر زیبا

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد تاریخچه هنر و مدیریت فرهنگی

3 سال

4,025

دکترای هنر و طراحی

Faculty of Communication and Media Studies

دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد هنر در ژورنالیسم

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مطالعات جنگ و رسانه و اطلاعات

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد ارتباطات همگانی

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد هنرها (مطالعات ارتباطات و رسانه ها)

3 سال

4,025

دکترای مطالعات جنگ و رسانه و اطلاعات

3 سال

4,025

دکترای مطالعات ارتباطات و رسانه ها

Faculty of Education

دانشکده آموزش

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد آموزش در تدریس انگلیسی به عنوان زبان دوم

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد آموزش ریاضیات

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد آموزش (مدیریت و رهبری)

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد آموزش (آموزش هنرهای تصویری)

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد آموزش

3 سال

4,025

دکترای آموزش

Faculty of Film, Theater and Animation

دانشکده فیلم ، تئاتر و انیمیشن

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد فن آوری هنری و خلاقانه

3 سال

4,025

دکترای فن آوری هنری و خلاقانه

Faculty of Law

دانشکده حقوق

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد مطالعات حقوقی

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد اجرای قانون

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد (قانون تجارت)

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد قوانین (قانون منافع عمومی و عمومی)

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد قوانین (جنبه های حقوقی امور دریایی)

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد قوانین (قانون شرکت)

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد قوانین (قانون مالکیت معنوی)

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد حقوق

3 سال

4,025

دکترای حقوق

3 سال

4,025

دکترای حقوق

Faculty of Music

دانشکده موسیقی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

1 تا 2 سال

3,940

کارشناسی ارشد آموزش موسیقی

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد موسیقی

3 سال

4,025

دکترای موسیقی

Academy of Contemporary Islamic Studies

آکادمی مطالعات معاصر اسلامی

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد مطالعات اسلامی معاصر

3 سال

4,025

دکترای مطالعات اسلامی معاصر

Academy of Language Studies

فرهنگستان مطالعات زبان

طول دوره

هزینه تحصیل هر ترم(رینگت)

رشته

دکترا

ارشد

2 سال

3,650

کارشناسی ارشد مطالعات زبان کاربردی

3 سال

4,025

دکترای مطالعات زبان کاربردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *