تماس بگیرید
تماس از طریق واتساپ
منو

بستن

مشاوره شریف - مالزی تخصص ماست
مشاوره شریف پلی بسوی مدارس بین‌المللی در مالزی کلیک کنید
اطلاعیه: با توجه به سوءاستفاده از نام شریف در بسیاری از سایت ها دقت کنید که sharifstudy.com تنها سایت رسمی مشاوره شریف می باشد.
دانشگاه ملی مالزی

ليست رشته و شهریه‌ی دانشگاه UKM مالزی

Rate this post

ليست رشته و شهریه‌ی دانشگاه (كارشناسي) UKM

ليست رشته‌ی كارشناسی دانشگاه UKM

كارشناسی

شهريه‌ی كل تحصيل رينگت

شيوه‌ی تحصيل

رشته

Program

43,000

واحد درسی

مديريت بازگانی

Bachelor of Business Management

43,000

واحد درسی

علوم اطلاعات و تكنولوژی

Bachelor of Information Science and Technology

ليست رشته و شهریه‌ی دانشگاه (كارشناسی ارشد و دکتری) UKM

ليست رشته‌ی ارشد و دكترای دانشگاه UKM
Faculty of Health Sciences
دانشكده‌ی علوم بهداشت
شهريه‌ی كل تحصيل رينگت
شيوه‌ی تحصيل
رشته
Program
دکتری
ارشد
دکتری
ارشد
30,485
14,485
تحقیق
تحقیق
زيست‌پزشكی
Biomedical Science
30,485
14,485
تحقیق
تحقیق
تغذيه
Nutrition
30,485
14,485
تحقیق
تحقیق
رژيم غذايی
Dietetics
30,485
14,485
تحقیق
تحقیق
بينايی سنجی
Optometry
30,485
14,485
تحقیق
تحقیق
زبان‌شناسی بالينی
Clinical Linguistics
Faculty of Economics and Management
دانشكده‌ی مديريت و اقتصاد
شهريه‌ی كل تحصيل رينگت
شيوه‌ی تحصيل
رشته
Program
دکتری
ارشد
دکتری
ارشد
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد مالی
Monetary Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد صنعتی
Industrial Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد عمومی
Public Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد بین‌الملل
International Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
رشد و توسعه‌ی اقتصاد
Development Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد منابع انسانی
Human Resource Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد کشاورزی و کاربردی
Agricultural and Applied Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد منابع محیط زیست
Environmental and Resource Economics
تحقیق
تحقیق
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد‌سنجی
Econometrics
   
25,085
13,285
واحد درسی و تحقيق
واحد درسی
اقتصاد اسلامی
Islamic Economics
تحقیق
تحقیق
ـــــــــــ
13,285
ـــــــــــ
واحد درسی
بانکداری اسلامی
Islamic Banking
ـــــــــــ
13,285
ـــــــــــ
واحد درسی
سرمایه‌گذاری اسلامی
Islamic Finance
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
حسابداری مالی
Financial Accounting
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
مدیریت حسابداری و کنترل
Management Accounting and Control
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
كنترل و نظارت شركتی
Corporate Governance
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
كنترل و نظارت حسابداری
Corporate Reporting
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
حسابداری بخش عمومی
Public Sector Accounting
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
مالیات
Taxation
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
حسابداری اطلاعات سیستم
Accounting Information System
25,085
13,285
تحقیق
واحد درسی و تحقيق
حسابرسی
Auditing
ـــــــــــ
13,285
ـــــــــــ
واحد درسی
نوآوری و کارآفرینی
Entrepreneurship And Innovation
Faculty of Dentistry
دانشكده‌ی دندانپزشكی
شهريه‌ی كل تحصيل رينگت
شيوه‌ی تحصيل
رشته
Program
دکتری
ارشد
دکتری
ارشد
ـــــــــــ
18,745
تحقیق
تحقیق
زيست‌شناسى دهان
Oral biology
ـــــــــــ
ـــــــــــ
تحقیق
ـــــــــــ
دندانپزشکی عمومی
Community Dentistry
ـــــــــــ
ـــــــــــ
تحقیق
ـــــــــــ
دندانپزشکی کودکان
Pediatric Dentistry
ـــــــــــ
ـــــــــــ
واحد درسی
ـــــــــــ
دندانپزشکی کودکان
Pediatric Dentistry (Clinical)
تحقیق
ـــــــــــ
ـــــــــــ
واحد درسی
ـــــــــــ
پریودنتولوژی
Periodontology (Clinical)
تحقیق
ـــــــــــ
ـــــــــــ
واحد درسی
ـــــــــــ
دندانپزشکی ترمیمی
Restorative Dentistry (Clinical)
تحقیق
Faculty of Education
دانشكده‌ی آموزش
شهريه‌ی كل تحصيل رينگت
شيوه‌ی تحصيل
رشته
Program
دکتری
ارشد
دکتری
ارشد
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
برنامه‌ريزی آموزشی و تربيتی
Curriculum and Pedagogy
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش اسلامی
Islamic Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش انگليسي به عنوان زبان دوم
Teaching of English as a Second Language (TESL)
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش كامپيوتر
Computer Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش علوم
Science Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش كارآفرينی و بازرگانی
Business Education and Entrepreneurship Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
مديريت ورزشی
Sports Management
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
جامعه‌شناسی
Educational Sociology
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش زبان عربی
Arabic Language Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش اقتصاد
Economics Education
واحد درسی
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش تاريخ
History Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
منابع و فناوری اطلاعات
Resource and Information Technology
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش پيش دبستانی
Pre-School Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
مدیریت سنجش و ارزیابی
Measurement and Evaluation
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
آموزش ریاضی
Mathematics Education
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
مدیریت آموزشی
Educational Administration
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسی
روان‌شناسی آموزش و پرورش
Education Psychology
واحد درسی و تحقيق
تحقیق
23,885
ـــــــــــ
تحقیق
ـــــــــــ
آموزش حرفه‌ای و تكنيكی
Technical and Vocational Education
23,885
ـــــــــــ
تحقیق
ـــــــــــ
آموزش حرفه‌ای و پيشرفته بزرگسالان
Adult and Professional Development Education
Faculty of Islamic Studies
دانشكده‌ی مطالعات اسلامی
شهريه‌ی كل تحصيل رينگت
شيوه‌ی تحصيل
رشته
Program
دکترا
ارشد
دکترا
ارشد
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسي و تحقیق
دين
Shariah
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسي و تحقیق
دين‌شناسي و فلسفه
Theology and Philosophy
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسي و تحقیق
مطالعات عربي و تمدن اسلامی
Arabic Studies and Islamic Civilization
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسي و تحقیق
مطالعات پيشوايی و مذهب
Dakwah and leadership Studies
تحقیق
23,885
12,485
تحقیق
واحد درسي و تحقیق
مطالعات سنت و قرآن
Al-Quran and Al-Sunnah Studies
تحقیق

لیست رشته‌ی ارشد و دکترای مدیریت دانشگاه UKM

ليست رشته‌ی ارشد و دكترای مديريت دانشگاه UKM

Master of business administration (MBA)

شهريه‌ی كل تحصيل رينگت

طول تحصيل

مقطع

Program

41,160

4 ترم

کارشناسی ارشد

Applied finance and investment

160, 41  

4 ترم

کارشناسی ارشد

Organizational and human resource

 

160, 41  

 

4 ترم

کارشناسی ارشد

Islamic management , Matketing

 

160, 41  

4 ترم

کارشناسی ارشد

Islamic Banking, finance, taxation

Doctor of business administration (DBA)

شهريه‌ی كل تحصيل رينگت

طول تحصيل

مقطع

Program

800 ,61 رينگت

9 ترم

دكتری

Finance , marketing , accounting , management

Business Adminstration

ترم اول

ترم دوم

ترم سوم

شروع ترم دانشگاه

 مارس  

جولای

نوامبر

این مقالات را از دست ندهید دانشگاه ukm مالزی , دانشگاه‌های مالزی

T012220060239

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *