تماس مستقیم
تماس واتساپ
منو

بستن

مشاوره شریف - مالزی تخصص ماست
مشاوره شریف پلی بسوی تحصیل و زندگی در مالزی کلیک کنید
اطلاعیه: با توجه به سوءاستفاده از نام شریف در بسیاری از سایت ها دقت کنید که sharifstudy.com تنها سایت رسمی مشاوره شریف می باشد.

لیست رشته و شهریه دانشگاه ماهسا مالزی

5/5 - (14 امتیاز)

جدول ليست رشته و شهریه دانشگاه ماهسا مالزی (۲۰۲۲)

مشاوره شریف؛ با افتخار جدیدترین لیست رشته و شهریه دانشگاه ماهسا مالزی (۲۰۲۲) را در جدول زیر ارائه می‌دهد.

 

مرکز مطالعات پیش دانشگاهی

رشته

زمان تحصیل
(سال)

هزینه کل
(رینگیت)

پیش دانشگاهی علوم

1

29800

پیش دانشگاهی تجارت

1

20800

دانشکده پزشکی، علوم زیستی و پرستاری

رشته

زمان تحصیل
(
سال)

هزینه کل
(
رینگیت)

دانشکده پزشکی

ارشد علوم پزشکی (آناتومی)

2

58100

ارشد علوم پزشکی

1.5

58100

ارشد بهداشت عمومی

1.5

58100

ارشد بهداشت عمومی (انلاین)

1.5

38600

کارشناسی پزشکی و کارشناسی جراحی

5

445,300

کاردانی پیراپزشکی

3

67400

دانشکده علوم بیومدیکال

 

 

کارشناسی علوم زیست پزشکی

4

118740

کارشناسی علوم زیست پزشکی  (انلاین)

4

80,640

کارشناسی بیوتکنولوژی

3

89950

کاردانی فناوری آزمایشگاهی پزشکی

3

67400

دانشکده پرستاری

 

 

دکترای پرستاری

3

90760

ارشد پرستاری

2

58100

کارشناسی پرستاری (بهداشت عمومی)

3

65800

کارشناسی پرستاری

4

118740

کارشناسی پرستاری  آنلاین

3

60,630

کاردانی پیشرفته مامایی

1

32800

کاردانی پیشرفته پرستاری کودکان

1

32800

کاردانی پرستاری

3

67400

گواهینامه پایه پرستاری

0.5

31800

گواهینامه پایه پرستاری مراقبت های ویژه

0.5

31800

گواهینامه پایه پرستاری سالمندان

0.5

31800

گواهینامه پایه پرستاری بعد از عمل

0.5

31800

دانشکده دندانپزشکی دانشجویان بین المللی

رشته

زمان تحصیل
(سال)

هزینه کل
(رینگیت)

دکترای دندانپزشکی ترمیمی

3

332,150

ارشد دندانپزشکی دهان و صورت

1

123100

دکترای جراحی دندان

5

452600

کاردانی فناوری دندانپزشکی

3

65760

کاردانی دستیار جراحی دندان

3

65400

دانشکده داروسازی

رشته

زمان تحصیل
(سال)

هزینه کل
(رینگیت)

دکتری داروسازی

3

87880

ارشد داروسازی

2

58100

کارشناسی داروسازی

4

198620

کارشناسی علوم فناوری داروسازی

3

89740

کاردانی داروسازی

3

67400

دانشکده آموزش و علوم بهداشتی

رشته

زمان تحصیل
(سال)

هزینه کل
(رینگیت)

دانشکده فیزیوتراپی

 

 

کارشناسی فیزیوتراپی

4

118740

کارشناسی فیزیوتراپی آنلاین

4

80,640

کاردانی فیزیوتراپی

3

67400

دانشکده بهداشت محیط

 

 

کارشناسی بهداشت و ایمنی محیط زیست

4

108740

کارشناسی بهداشت محیط –(آنلاین)

4

65,112

کاردانی بهداشت محیط

3

67400

کاردانی ایمنی و شغلی

3

67400

دانشکده تصویربرداری پزشکی

 

 

کارشناسی تصویربرداری پزشکی

4

108740

کارشناسی تصویربرداری پزشکی(آنلاین)

4

65,112

کاردانی تصویربرداری پزشکی (رادیوگرافی)

3

67400

دانشکده آموزشی

 

 

کاردانی آموزش کودکان

2.5

54,400

کاردانی آموزش

2.5

54,400

دانشکده فنی و مهندسی و محیط زیست

رشته

زمان تحصیل
(سال)

هزینه کل
(رینگیت)

دانشکده مهندسی

 

 

دکترای مهندسی

3

90760

ارشد مهندسی

2

58100

کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک

4

131,460

کارشناسی مهندسی مکانیک

4

141,460

کاردانی مهندسی برق و الکترونیک

2.5

59,400

کاردانی مهندسی مکانیک

2.5

59,400

دانشکده محیط ساخته شده

 

 

کارشناسی مهندسی عمران

4

141,460

کارشناسی فناوری معماری

3

106,870

کاردانی مهندسی عمران

2.5

59,400

کاردانی کمیت سنجی

2.5

59,400

دانشکده فناوری اطلاعات

 

 

کارشناسی فناوری اطلاعات

3

75970

کاردانی فناوری اطلاعات

2.5

54,400

دانشکده بازرگانی و حسابداری

رشته

زمان تحصیل
(سال)

هزینه کل
(رینگیت)

دانشکده کسب و کار

 

 

دکترای مدیریت

3

83900

دکترای مدیریت بازرگانی

3

93900

ارشد مدیریت بازرگانی

1

59180

ارشد مدیریت بازرگانی(آنلاین)

1

36,890

ارشد مدیریت بیمارستانی

1

59180

ارشد مدیریت بیمارستانی (آنلاین)

1

36,890

کارشناسی مدیریت بازرگانی

3

75970

کارشناسی مدیریت بازرگانی (آنلاین)

3

46950

کارشناسی مدیریت بیمارستان

3

74170

کاردانی مدیریت بازرگانی

2

46600

کاردانی مدیریت منابع انسانی

2.5

54,400

کاردانی بازاریابی

2.5

54,400

دانشکده حسابداری و مالی

 

 

کارشناسی حسابداری

3

75970

کارشناسی امور مالی اسلامی

3.5

78980

کاردانی حسابداری

2

46600

 
مرکز مدیریت هتلداری

رشته

زمان تحصیل
(سال)

هزینه کل
(رینگیت)

کارشناسی مدیریت هتلداری

3

84620

کاردانی مدیریت هتلداری

2.5

55400

کاردانی مدیریت رستوران

2.5

55400

مرکز تحصیلات تکمیلی، پژوهش و نوآوری

رشته

زمان تحصیل
(سال)

هزینه کل
(رینگیت)

دکترا

3

96760

ارشد پژوهشی

2

58100

 

 

 

FACULTY OF BUSINESS, FINANCE & HOSPITALITY

دانشکده‌ی بازرگانی، مالی و مهمان داری

کل هزینه‌ی تحصیل (رینگت)

طول دوره

رشته

Program

24,000

1 سال

کارشناسی ارشد مدیریت تجارت

Master of Business Administration

23,100

2 سال

کارشناسی ارشد مدیریت تجارت (آنلاین)

Master of Business Administration (Online)

25,000

1 سال

کارشناسی ارشد مدیریت تجارت (مدیریت بیمارستان)

Master of Business Administration (Hospital Management)

46,900

3 سال

کارشناسی حسابداری

Bachelor of Accounting (Hons)

46,900

3 سال

کارشناسی مدیریت تجارت

Bachelor of Business Administration

33,100

3 سال

کارشناسی مدیریت نفت و گاز

Bachelor of Oil and Gas Management (Hons)

39,350

3.5 سال

کارشناسی علوم مالی اسلامی

Bachelor of Science (Hons) in Islamic Finance

26,000

2 سال

کاردانی حسابداری

Diploma in Accounting

26,000

2 سال

کاردانی مدیریت تجارت

Diploma in Business Administration

28,500

2.5 سال

کاردانی مدیریت منابع انسانی

Diploma in Human Resource Management

30,500

2.5 سال

کاردانی مدیریت هتل

Diploma in Hotel Management

30,500

2.5 سال

کاردانی مدیریت رستوران

Diploma in Restaurant Management

26,000

2 سال

کاردانی بازاریابی

Diploma in Marketing

FACULTY OF DENTISTRY

دانشکده‌ی دندانپزشکی

کل هزینه‌ی تحصیل (رینگت)

طول دوره

رشته

Program

107,500

1 سال

کارشناسی ارشد علوم دهانی

Master of Orofacial Sciences

450,800

5 سال

دکتر جراحی دندانپزشکی

Doctor of Dental Surgery (DDS)

35,500

3 سال

کاردانی فناوری دندانپزشکی

Diploma in Dental Technology

FACULTY OF ENGINEERING

دانشکده‌ی مهندسی

کل هزینه‌ی تحصیل (رینگت)

طول دوره

رشته

Program

83,500

4 سال

کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک

Bachelor of Engineering (Hons) in Electrical & Electronic Engineering

73,500

4 سال

کارشناسی مهندسی مکانیک

Bachelor of Mechanical Engineering (Hons)

73,500

4 سال

کارشناسی مهندسی عمران

Bachelor of Civil Engineering (Hons)

43,600

3 سال

کارشناسی فناوری اطلاعات

Bachelor of Information Technology (Hons)

31,000

2.5 سال

کاردانی مهندسی مکانیک

Diploma in Mechanical Engineering

31,000

2.5 سال

کاردانی مهندسی عمران

Diploma in Civil Engineering

31,000

2.5 سال

کاردانی مهندسی برق و الکترونیک

Diploma in Electrical and Electronic Engineering

31,000

2.5 سال

کاردانی فناوری اطلاعات

Diploma in Information Technology

FACULTY OF HEALTH & SPORT SCIENCES

دانشکده‌ی بهداشت و علوم ورزشی

کل هزینه‌ی تحصیل (رینگت)

طول دوره

رشته

Program

33,700

1 سال

کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

Master of Physiotherapy

57,100

4 سال

کارشناسی بهداشت و ایمنی محیط زیست

Bachelor of Environment Health and Safety (Hons)

57,100

4 سال

کارشناسی تصویربرداری پزشکی

Bachelor of Medical Imaging (Hons)

74,700

4 سال

کارشناسی فیزیوتراپی

Bachelor of Physiotherapy (Hons)

35,500

3 سال

کاردانی فیزیوتراپی

Diploma in Physiotherapy

35,500

3 سال

کاردانی تصویربرداری پزشکی (رادیوگرافی)

Diploma in Medical Imaging (Radiography)

35,500

3 سال

کاردانی بهداشت محیط

Diploma in Environmental Health

FACULTY OF MEDICINE

دانشکده‌ی پزشکی

کل هزینه‌ی تحصیل (رینگت)

طول دوره

رشته

Program

41,700

2 سال

کارشناسی ارشد علوم پزشکی (آناتومی)

Master of Medical Science (Anatomy)

41,700

2 سال

کارشناسی ارشد بهداشت عمومی

Master of Science in Public Health

433,500

5 سال

کارشناسی پزشکی و لیسانس جراحی

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

74,700

4 سال

کارشناسی علوم زیست پزشکی

Bachelor in Biomedical Sciences (Hons)

35,500

3 سال

کاردانی فناوری آزمایشگاه پزشکی

Diploma in Medical Laboratory Technology

35,500

3 سال

کاردانی علوم پیراپزشکی

Diploma in Paramedical Science

FACULTY OF NURSING

دانشکده‌ی پرستاری

کل هزینه‌ی تحصیل (رینگت)

طول دوره

رشته

Program

50,010

3 سال

دکترای پرستاری

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing

41,700

2 سال

کارشناسی ارشد پرستاری

Master of Nursing

52,100

2 سال

کارشناسی پرستاری

Bachelor of Science (Hons) Nursing (Post Registration)

57,100

4 سال

کارشناسی پرستاری

Bachelor of Science (Hons) Nursing

73,100

4سال

کارشناسی تمرین مراقبت های بهداشتی

Bachelor of Science (Hons) Health Care Practice

46,600

3 سال

کارشناسی مدیریت بیمارستان

Bachelor of Hospital Management (Hons)

29,700

1 سال

کاردانی پیشرفته مامایی

Advanced Diploma in Midwifery

29,700

1سال

کاردانی پیشرفته پرستاری کودکان

Advanced Diploma in Pediatric Nursing

35,500

3 سال

کاردانی پرستاری

Diploma in Nursing

12,100

0.5 سال

گواهی اولیه پرستاری کلیه

Post Basic Certificate in Renal Nursing

FACULTY OF PHARMACY

دانشکده‌ی داروسازی

کل هزینه‌ی تحصیل (رینگت)

طول دوره

رشته

Program

61,300

3 سال

دکترای داروسازی

PhD in Pharmacy

41,700

2 سال

کارشناسی ارشد داروسازی

Master in Pharmacy

97,100

4 سال

کارشناسی داروسازی

Bachelor of Pharmacy (Hons)

35,500

3 سال

کاردانی داروسازی

Diploma in Pharmacy

CENTRE FOR PRE-UNIVERSITY STUDIES

 پیش دانشگاهی

کل هزینه‌ی تحصیل (رینگت)

طول دوره

رشته

Program

14,600

1 سال

پیش دانشگاهی علوم پایه

Foundation in Science

14,600

1 سال

پیش دانشگاهی تجارت

Foundation in Business

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *