تماس بگیرید
تماس از طریق واتساپ
منو

بستن

مشاوره شریف - مالزی تخصص ماست
مشاوره شریف پلی بسوی مدارس بین‌المللی در مالزی کلیک کنید
اطلاعیه: با توجه به سوءاستفاده از نام شریف در بسیاری از سایت ها دقت کنید که sharifstudy.com تنها سایت رسمی مشاوره شریف می باشد.

ليست رشته ارشد و دكترای دانشگاه USM

Rate this post

مشاوره شریف، جدیدترین لیست رشته ارشد و دکتری دانشگاه usm مالزی را تقدیم می‌کند.

لیست رشته ارشد و دکترای دانشگاه USM

 School of Communication

( دانشكده ارتباطات)

شهریه کل تحصیل (رینگت)

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکتری

ارشد

 ــــــــــــــــ

16,670 

واحد درسی

ارتباطات

Screen Studies

Communication

(Screen Studies)

 ــــــــــــــــ

16,670 

واحد درسی

ارتباطات روزنامه نگاری محیط زیست

Communication

(Science & Environmental Journalism)

 ــــــــــــــــ

18,410 

واحد درسی و تحقیق

ارتباطات

Arts (Communication)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقیق

ارتباطات

Communications

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقیق

روزنامه نگاری

Journalism

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقیق

روابط عمومی

Public Relation

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقیق

تبلیغات

Advertising

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقیق

سینما و پخش

Film & Broadcasting

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقیق

مطالعات فرهنگی و رسانه‌ای

Media & Cultural Studies

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقیق

ارتباطات انسانی

Human

Communication

School of Physics

(دانشکده‌ی فیزیک)

شهریه کل تحصیل (رینگت)

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکتری

ارشد

 ــــــــــــــــ

16,010

واحد درسی

فیزیک جامدات

Science (Solid State Physics)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحد درسی

فیزیک پزشکی

Science (Medical Physics)

 ــــــــــــــــ

18,810

واحد درسی و تحقیق

ژئو فیزیک کاربردی

Science(Applied Geophysics)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحد درسی و تحقیق

تابش

Science(radiation Science)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقیق

فیزیک پزشکی

Medical Physics

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقیق

ژئو فیزیک

Geophysics

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقیق

بیوفیزیک

Biophysics & Medical Physics

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقیق

فیزیک نظری

Theoretical Physics

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقیق

انرژی

Energy Studies

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقیق

بلورنگارى پرتو ایکس

X Ray Crystallography

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقیق

فیزیک کاربردی

Applied Physics

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقیق

علوم اختر شناسی (نجوم) و فضا

Astronomy and Atmospheric Sciences

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقیق

فیزیک جامدات

Soild States Physics

 

School of Humanities

(دانشکده‌ی علوم انسانی)

شهریه کل تحصیل (رینگت)

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکتری

ارشد

 ــــــــــــــــ

19,750

واحد درسی و تحقیق

زبان مالایی

Arts (Malay Language)

 ــــــــــــــــ

18,410

واحد درسی و تحقیق

زبان شناسی و زبان انگلیسی

Arts (Linguistics and English Language)

 ــــــــــــــــ

18,410

واحد درسی و تحقیق

ادبیات

Arts (Literature)

 ــــــــــــــــ

18,410

واحد درسی و تحقیق

مترجمی

Arts (Translation Studies)

 ــــــــــــــــ

18,410

واحد درسی و تحقیق

علوم اطلاعات و جغرافیا(GIS)

Science (Geographical Information Science)

19,750

18,410

واحد درسی و تحقیق

تاریخ جنوب شرق آسیا

Arts (Southeast Asian History)

 ــــــــــــــــ

19,750

واحد درسی و تحقیق

علوم حدیث

Arts (Hadith)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقیق

زبان مالایی

Malay Linguistics/Translation & Interpretation

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقیق

ادبیات زبان انگلیسی

English Language & Literature Studies

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقیق

جغرافیا

Arts (Geography)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقیق

تاریخ

Arts (History)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقیق

ادبیات

Arts (Literature)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقیق

مطالعات اسلامی

Arts (Islamic Studies)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقیق

مطالعات تمدن اسلام و تمدن آسیا

Arts (Islam Civilization& Asian Civilization)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقیق

فلسفه

Arts (Philosophy)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقیق

باستان شناسی

Arts (Archaeology)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقیق

آموزش

Arts (Education)

School of Housing  Building and Planning

(دانشکده‌ی طراحی و ساخت)

شهریه کل تحصیل (رینگت)

شیوه تحصیل

رشته

Program

دکتری

ارشد

 ــــــــــــــــ

17,330

واحد درسی

تکنولوژی ساختمان

Science (Building Technology)

 ــــــــــــــــ

17,330

واحد درسی

مسکن

Science (Housing)

 ــــــــــــــــ

17,330

واحد درسی

معماری فضای سبز

Science (Landscape Architecture

 ــــــــــــــــ

17,330

واحد درسی

مدیریت پروژه

Science (Project Management)

 ــــــــــــــــ

30,860

واحد درسی

طراحی

Science (Planning)

 ــــــــــــــــ

19,970

واحد درسی و تحقیق

توریسم

Science (Tourism Development

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقیق

مدیریت پروژه

Science(Project Management)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقیق

تکنولوژی ساختمان

Science(Building Technology)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقیق

توریسم

Science (Tourism Development

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقیق

نقشه برداری کمی

Science (Quantity Surveying)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقیق

مسکن

Science (Housing)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقیق

طراحی داخلی

Science (Interior Design)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقیق

معماری فضای سبز

Landscape Architecture

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقیق

معماری

Science (Architecture)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقیق

طراحی شهری و

منطقه‌ای

Urban & Regional Planning

School of Chemical Science

(دانشكده شيمي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

18,810

واحددرسي و تحقيق

تجهيزات و ابزار شيميايي

Science (Chemical Instrumentation)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

شيمي آلي

Organic Chemistry

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

شيمي فيزيك

Physical Chemistry

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

شيمي آلي

Inorganic Chemistry

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

شيمي صنعتي

Industrial Chemistry

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

شيمى تجزيه

Analytical Chemistry

School of Computer Science

(دانشكده كامپيوتر)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

18, 810

واحددرسي و تحقيق

كامپيوتر

Science (Computer Science)

 ــــــــــــــــ

18, 810

واحددرسي و تحقيق

فن آوري اطلاعات  کار آفرینی (آي تي)

Information Technology Technopreneurship

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

برنامه نويسي اقتصاد

Enterprise Computing

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

برنامه نويسي  جامعه و پايداري

Social and Sustainable Computing

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

هوش محاسباتي

Computational Intelligence

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پردازش تصوير و بينايي كامپيوتر

Computer Vision and Image Processing

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

انفورماتيك تصويري

Visual Informatics

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي زبان

Language Engineering

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي دانش

Knowledge Engineering

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

محاسبات با کارآیی بالاHPC

High Performance Computing

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

امنيت اطلاعات

Information Security

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

نرم افزار كامپيوتر

Software Engineering

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

شبكه كامپيوتر پيشرفته

Advanced Computer Networks

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

سيستم مالتي مديا

Multimedia Systems

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

كامپيوتر

Computer Science

School of Mathematical Sciences

(دانشكده رياضي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

17,330

واحددرسي

آموزش رياضي

Science (Teaching Of Mathematics)

 ــــــــــــــــ

18,810

واحددرسي و تحقيق

رياضيات

Science (Mathematics)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي و تحقيق

آمار

Science (Statistics)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

طراحي هندسي بكمك كامپيوتر

Computer Aided Geometric Design

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

رياضيات محض

Pure Mathematics

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

رياضيات كاربردي

Applied Mathematics

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تحقيق در عمليات

Operations Research

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آمار

Statistic

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مدلسازي رياضيات

Mathematical Modeling

 ــــــــــــــــ

18,810

واحددرسي و تحقيق

آمار و ریاضیات

Statistics Mathematics

School of Arts

(دانشكده هنر)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

23,210

واحددرسي و تحقيق

طراحی و هنر

Arts

(Visual Arts and Design)

 ــــــــــــــــ

23,210

واحددرسي و تحقيق

موسیقی و اجراء

Arts( Music Pedagogy and Performance

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

هنرهاي زيبا

Arts (Fine Arts& Communication Graphics)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

نمايشنامه و تئاتر

Arts (Drama & Theatre, Acting & Directing)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

موسيقي)اجرا و آموزش)

Arts (Music Performance, Pedagogy)

School of Industrial Technology

(دانشكده تكنولوژي صنايع)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

منابع زيستي ، تکنولوژی کاغذ و كوتينگ

Science (Bioresource, Paper and Coatings Technology)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تكنولوژي محيطي

Science (Environmental Technology)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تکنولوژی غذا

Science (Food Technology)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تکنولوژی فرایند زیستی

Bioprocess Technology

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ابزار و کنترل کیفی

 

School of Educational Studies

(دانشكده آموزش)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

73,460

 ــــــــــــــــ

واحددرسي

آموزش

Education (Curriculum & Instruction)

73,460

 ــــــــــــــــ

واحددرسي

علوم آموزشي

Education (Science Education)

73,460

 ــــــــــــــــ

واحددرسي

مالتي مديا و تكنولوژي آموزشي

Education (Educational Technology & Multimedia)

73,460

 ــــــــــــــــ

واحددرسي

آموزش زبان انگليسي

Education(TESOL)

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش ریاضی

Science & Mathematics Education

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

برنامه ریزی تحصیلی

Curriculum & Instruction

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مشاوره و روانشناسی آموزشی

Educational Psychology, Psychometric & Counseling

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعات سیاست و رهبری

Professional Educational, Leaderships & Policy Studies

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش فناوری اطلاعات و چند رسانه ای

Multimedia Education & IT

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش فلسفه و اجتماع

Social & Philosophy of Education

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش زبان و ادبیات

Language Education & Literacy

4,600

هر ترم تحصیلی

4,600

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش مطالعات  جامعه

Social Studies Education

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

آموزش برنامه ريزي درسي

Education (Curriculum Studies)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

مديريت و اجراي آموزشي

Education (Educational Administration & Management)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

آموزش هوش سنجي و ارزيابي

Education (Psychometric & Educational Evaluation)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

آموزش علوم

Education (Science Education)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

آموزش زبان انگليسي

Education (English Language Education/TESOL)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

تكنولوژي آموزشي

Education (Educational Technology)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

روانشناسي آموزشي

Education (Education Psychology)

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

مشاوره   و راهنمایی

Education (Guidance and Counseling)

 ــــــــــــــــ

28,220

واحددرسي

مشاوره

Counseling

73,460

 ــــــــــــــــ

تحقیق

دکترا

Doctor of Education

School of Distance Education

(دانشكده آموزش از راه دور)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آموزش از راه دور

(غیر حضوری)

Arts (Distance Education)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

جغرافيا

Arts (Geography)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ادبيات

Arts (Literature)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تاريخ

Arts (History)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تکنولوژی آموزش

Arts (Educational Technology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

انسان شناسي  و جامعه شناسي

Social Science (Anthropology

Sociology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اقتصاد

Social Science (Economics)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

علوم سياسي

Social Science (Political Science)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مديريت

Arts (Management)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زبان

Arts (Language Studies)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زيست شناسي

Science(Biology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بهداشت و امنيت شغلي

Science(Occupational Safety and Health)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

محيط زيست

Science(Environmental Science)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فيزيك

Science (Physics)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

شيمي

Science (Chemistry)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

رياضي

Science (Mathematics)

School of Pharmacy

(دانشكده داروسازي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

70,320

24,610

واحددرسي

دارو سازي باليني

Pharmacy (Clinical Pharmacy)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فیزیولوژی پزشکی

Science (Medical Physiology)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

داروشناسى و سم شناسی

Pharmacology & Toxicology

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

میکربیولوژی پزشکی

Science (Microbiology)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بایوتکنولوژی

Biotechnology

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

داروسازی (بالینی)

Clinical Pharmacy

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

روشهاي سنتز و آناليز دارو

Methods of Drug Analysis & Synthesis

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مطالعه عملکرد دارو

Pharmacokinetics

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

متابولیسم دارو

Drug Metabolism

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

طي سنتي گیاه پزشکی

Traditional Medicine/Herbal Medicine

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اعصاب

Master of Science (Neurosciences)

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تكنولوژي داروئي

Pharmaceutical Technology

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

شیمی دارویی

Pharmaceutical Chemistry

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

داروسازي اجتماعي  و اجرايي

Social & Administrative Pharmacy

5,300

هر ترم تحصیلی

5,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مدلسازی مولکولی و بیو اینفورماتیک

Bioinformatics and Molecular Modeling

School of Management

(دانشكده مديريت)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

28,220

واحددرسي

MBA

Business Administration (MBA)

 ــــــــــــــــ

28,220

واحددرسي

E-MBA

Business Administration(e-MBA)

 ــــــــــــــــ

28,220

واحددرسي

MBA (تجارت بين الملل)

Business Administration(International Business)

 ــــــــــــــــ

28,220

واحددرسي

MBA(توسعه پايدار)

Business Administration(Sustainable Development)

 ــــــــــــــــ

28,220

واحددرسي

MBA (مهندسي مديريت، علوم خدماتي)

Business Administration(Service Science, Management, Engineering)

5,100

هر ترم تحصیلی

5,100

هر ترم تحصیلی

تحقيق

عمليات  و تولید

Operations & Production

5,100

هر ترم تحصیلی

5,100

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مديريت

Arts (Management)

5,100

هر ترم تحصیلی

5,100

هر ترم تحصیلی

تحقيق

حسابداري

Arts (Accounting)

5,100

هر ترم تحصیلی

5,100

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مالي

Arts (Finance)

66,800

 ــــــــــــــــ

واحددرسي

DBA

Doctor of Business Administration

School of Biological Science

(دانشكده علوم زيستي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زيست گياهي

(آبزي)

Science (Aquatic Biology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

حشره شناسي كاربردي

Science (Applied Entomology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بايو تكنولوژي

Science (Biotechnology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بیولوژی محيط زيست

Science (Environmental Biology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پاتولوژي گياهي

Science (Plant Pathology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

انگل شناسي كاربردي

Science (Applied Parasitology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ميكروبيولوژي

Science (Microbiology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

گياه شناسي

Science (Botany)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

جانور شناسي

Science (Zoology)

School of Social Science

(دانشكده علوم اجتماعي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

16,210

واحددرسي

مديريت اقتصاد

Master of Economics Management (MEM)

 ــــــــــــــــ

19,750

تحقيق

علوم اجتماعي (مددکاری)

 

Master of Social Work

 ــــــــــــــــ

19,750

تحقيق

مطالعات سياسي و بين المللي (مطالعات اروپا)

Master of International and Diplomacy Studies(European Studies)

 ــــــــــــــــ

17,530

واحددرسي

مديريت اجرايي عمومي

Public Administration (MPA)

 ــــــــــــــــ

18,810

تحقيق

مدیریت گسترش اسلام

Islamic Development Management

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

انسان شناسي  و جامعه شناسي

Social Science Anthropology/Sociology

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اقتصاد

Social Science (Economics)

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

گسترش مديريت و برنامه ريزي

Social Science (Development Planning & Management)

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

علوم سياسي

Social Science (Political Science)

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

علوم اجتماعي (مددکاری)

 

Social Science (Social Work)

4,350

هر ترم تحصیلی

4,350

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مدیریت گسترش اسلام

Social Science( Islamic Development Management)

School of Electrical & Electronic Engineering

( دانشكده مهندسي برق و الكترونيك)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

16,010

واحددرسي

مهندسي سيستمهاي الكترونيك و طراحي

Science (Electronic System Design Engineering)

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي الكترونيك

Science (Electrical & Electronic Engineering)

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

میکرو الکترونیک

Microelectronics

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

برق قدرت

Power Systems and Electrical Machine

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

كنترل و اتوماسيون

Control and Automation

18,410

18,410

تحقيق

ارتباطات

Communication

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسی كامپيوتر

Computer Engineering

School of Material & Mineral Resource Engineering

(دانشكده مهندسي مواد و منابع معدني)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

 ــــــــــــــــ

18,810

واحددرسي

مهندسي مواد

Science (Materials Engineering)

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مواد و تکنولوژی

Materials & New Technology

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي منابع معدني

Science (Mineral Resources Engineering)

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي پليمر

Science (Polymer Engineering)

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فرايند مواد معدني و معادن

Mining & Mineral Processing

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي مواد

Science (Materials Engineering)

School of Aerospace Engineering

(دانشكده مهندسي هوانوردي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

هوانوردی

Aeronautics

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تکنولوژی ماهواره

Satellite Technology

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي هوا فضا

Science (Aerospace Engineering

School of Chemical Engineering

(دانشكده مهندسي شيمي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فرایند کنترل واتوماسیون

Process Control & Automation

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسی فرایندهای محیط زیست

Environmental & Bioprocess Engineering

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فرایند کاتالیز و تجزیه

Separation Process & Catalysis

ــــــــــــ

18,810

واحددرسي

مهندسي شيمي

Science (Chemical Engineering)

School of Civil Engineering

(دانشكده مهندسي عمران)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

ــــــــــــ

18,810

واحد درسي و تحقيق

مهندسي سازه

Science in Structural Engineering

ــــــــــــ

18,810

واحد درسي و تحقيق

مهندسي محيط زیست

Science in Environmental Engineering

ــــــــــــ

18,810

واحد درسي و تحقيق

مدیریت پايدار رودخانه

Science Sustainable River Management

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسی  مديريت ژئوتکنیک

Geotechnicand Management

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسی منابع آب

Water Resources Engineering

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسی راه و ترابري

Highway & Transportation Engineering

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي ژئوتكنيك

Geotechnical Engineering

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي محيط زیست

Environmental Engineering

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسی سازه

Structural Engineering

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مدیریت و ژئوماتیک

Geomatic and Management

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسي عمران

Science (Civil Engineering)

School of Mechanical Engineering

(دانشكده مهندسي مكانيك)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مكانيك كاربردي

Applied Mechanics

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ترموديناميك و مكانيك سيال

Thermodynamics and Fluid Mechanics

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

سیستم ساخت

Manufacturing System

5,550

هر ترم تحصیلی

5,550

هر ترم تحصیلی

تحقيق

مهندسی مکانیک

Mechanical Engineering

School of Health Science

(دانشكده علوم بهداشت)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زيست پزشكي

Science (Biomedicine)

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زيست مولكولي

Science (Molecular Biology)

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشکی قانونی

Science (Forensic Science)

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تغذيه

Science (Nutrition) [Health]

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پرتو پزشکی

Science (Medical Radiation)

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پرستاري

Science (Nursing)

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بهداشت عمومی

Science (Inter Disciplinary Health}

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بهداشت  زنان

Science (Women’s Health)

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اطلاعات بهداشت

Health Informatics

6,150

هر ترم تحصیلی

6,150

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بهداشت شغلي و محيط زيست

Environmental & Occupational Health

School of Dental Science

(دانشكده دندانپزشكي)

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

ــــــــــــ 

70,320

واحد درسي و تحقيق

امراض لثه

Restorative Dentistry (Periodontics)

ــــــــــــ 

70,320

واحد درسي و تحقيق

دندان سازی

Restorative Dentistry (Prosthodontics)

ــــــــــــ 

70,320

واحد درسي و تحقيق

محافظت

Restorative Dentistry (Conservative)

ــــــــــــ 

70,320

واحد درسي و تحقيق

دندان پزشكي اطفال

Paediatric Dentistry

ــــــــــــ 

70,320

واحد درسي

دندان پزشكي ترميمي

Restorative Dentistry

ــــــــــــ 

70,320

واحد درسي و تحقيق

جراحی فک و دهان و دندان

Oral Maxillofacial Surgery

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

دندانپزشکی عمومی

Community Dentistry

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بیولوژی دهان

Oral Biology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

دندان پزشكي ترميمي

Restorative Dentistry

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

جراحی فک و دهان و دندان

Maxillofacial Surgery

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زیست ماده

Biomaterial

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ارتودنسی

Orthodontic

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

کاشت دندان

Dental Implantology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بیولوژی و ایمنی شناسی دهان

Oral Biology / Immunology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

Bioethics

Bioethics

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ایمنی شناسی دهان

Oral Immunology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

دندانپزشکی

Master of Science

70,320

ــــــــــــ 

تحقيق

دندانپزشکی

Doctor of Science

School of Medical

(دانشكده پزشكي )

شهريه كل تحصیل (رينگت)

شيوه تحصيل

رشته

Program

دکترا

ارشد

ــــــــــــ 

27,410

واحد درسي و تحقيق

آناتومي

Science (Clinical Anatomy)

ــــــــــــ 

18,810

واحد درسي و تحقيق

آموزش پزشكي

Science (Medical Education)

ــــــــــــ 

18,810

واحد درسي و تحقيق

پزشكي آمار

Science (Medical Statistics)

ــــــــــــ 

16,670

واحددرسي

علوم ورزشي

Science (Sports Science)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص بهداشت خانواده

Master of Community Medicine (Family Health)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص بهداشت محيط زيست

Master of Community Medicine (Environmental Health)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص آموزش بهداشت

Master of Community Medicine (Health Education)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص مديريت بهداشت

Master of Community Medicine (Health Management)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص بهداشت دهان

Master of Community Medicine(Oral Health)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص اپيدمولوژي و آمار زيستي

Master of Community Medicine (Epidemiology & Biostatistics)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص كار درماني

Master of Community Medicine (Occupational Health)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص عمومی

Master of Community Medicine

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص جراحي اعصاب

Master of Surgery (Neurosurgery)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص جراحي پلاستيك

Master of Surgery (Plastic Surgery)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص گوش و حلق وبيني

Master of Medicine Otorhinolaryngology

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص داخلي

Master of Medicine (Internal Medicine)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص زنان و زايمان

Master of Medicine (Obstetrics & Gynecology)

ــــــــــــ 

13,000

واحددرسي

تخصص چشم پزشكي

Master of Medicine (Ophthalmology)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص ارتوپدي

Master of Medicine (Orthopedics)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص اطفال

Master of Medicine (Pediatrics)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص روانپزشكي

Master of Medicine (Psychiatry)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص راديولوژي

Master of Medicine (Radiology)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص جراحي

Master of Medicine (Surgery)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص اورژانس

Master of Medicine (Emergency Medicine)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص تزريق خون

Master of Medicine (Transfusion Medicine)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص عصب شناسي

Advanced Master of Medicine (Neurology)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص بيهوشي

Master of Medicine (Anesthesiology)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص طب خانواده

Master of Medicine (Family Medicine)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص پاتولوژي شيميايي

Master of Pathology (Chemical Pathology)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص پاتولوژي آناتومي

Master of Pathology (Anatomic Pathology)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص پاتولوژي ايمونولوژي

Master of Pathology (Clinical Immunology)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص پاتولوژي

(ژنتيك)

Master of Pathology (Medical Genetics)

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص پاتولوژي ميكروبيولوژي

Master of Pathology (Medical Microbiology)

73,460

16,010

واحددرسي

تخصص بهداشت عمومي

Master of Public Health

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص پاتولوژي

Master of Pathology

ــــــــــــ 

84,410

واحددرسي

تخصص خونشناسي

Master of Pathology (Hematology)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

آناتومي

Science (Anatomy)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پاتولوژي شيميايي

Science (Chemical Pathology)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشكي عمومي

Science (Community Medicine)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشكي

Science (Medical Education)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ژنتيك

Science (Medical Genetics)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ایمنی شناسی پرشکی

Science (Medical Immunology)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

میکروبیولوژی

Science (Microbiology)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشكي  انگل شناسي

Science (Medical Parasitology)

5,000

هر ترم تحصیلی

5,000

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فيزيك پزشكي

Science (Medical Physics)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پاتولوژي

Science (Pathology)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

داروشناسی

Science (Pharmacology)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

فيزيولوژي

Science(physiology)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

علوم ورزشي

Science (Sports Science)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

تغذيه

Science (Nutrition)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بیهوشی

Clinical Sciences Anesthesiology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

خونشناسی/ ایمنی شناسی

Clinical Sciences Hematology

/Immunology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

گوش و حلق و بینی

Clinical Sciences Otorhinolaryngology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشکی

Clinical Sciences Medicine

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

زنان و زایمان

Clinical Sciences Obstetrics & Gynecology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

چشم پزشکی

Clinical Sciences Ophthalmology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

ارتوپدی

Clinical Sciences Orthopedic

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اطفال

Clinical Science (Pediatrics)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

روانپزشکی

Clinical Sciences Psychiatry

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

رادیولوژی

Clinical Sciences Radiology

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

جراحی

Clinical Sciences Surgery

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشکی اورژانس

Clinical Sciences Emergency Medicine

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پزشكي هسته اي

Science (Nuclear Medicine)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پرتو درماني

Clinical Sciences )Radiotherapy)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

پرتو پزشکی

Master of Science (Medical Radiation){Medical}

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اطفال

Science (Pediatrics)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

بازسازي

Science (Reconstructive Science)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق

اعصاب

Science (Neurosciences)

6,300

هر ترم تحصیلی

6,300

هر ترم تحصیلی

تحقيق