تماس مستقیم
تماس واتساپ
منو

بستن

مشاوره شریف - مالزی تخصص ماست
مشاوره شریف پلی بسوی تحصیل و زندگی در مالزی کلیک کنید
لیست شهریه‌ ارشد و دکترای دانشگاه UPM

لیست شهریه‌ ارشد و دکترای دانشگاه UPM – بخش دوم

5/5 - (1 امتیاز)

ليست رشته‌ی ارشد و دكتراي دانشگاه UPM

Faculty of Agriculture

دانشكده‌ی كشاورزي

مقطع تحصیلی

شيوه‌ی تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

تجارت كشاورزي

AGRIBUSINESS

*

*

واحد درس و تحقيق

اقتصاد كشاورزي

AGRICULTURAL ECONOMICS

*

*

واحد درس و تحقيق

گسترش کشاورزی

AGRICULTURAL EXTENSION

*

*

واحد درس و تحقيق

تکنولوژی کشاورزی

AGRICULTURAL TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زراعت

AGRONOMY

*

*

واحد درس و تحقيق

رفاه و رفتارشناسي حيوانات

ANIMAL BEHAVIOR AND WELFARE

*

*

واحد درس و تحقيق

توليدات جانوري

ANIMAL PRODUCTION

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم دام

ANIMAL SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

آبزی‌پروری

AQUACULTURE

*

*

واحد درس و تحقيق

 حشره‌‌شناسي‌

ENTOMOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم آبزیان

FISHERIES SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

ژنتيك و پرورش گياهي

GENETICS AND BREEDING

*

*

واحد درس و تحقيق

باغبانى

HORTICULTURE

*

*

واحد درس و تحقيق

مديريت منابع طبيعي

LAND RESOURCE MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

مديريت آفات

PEST MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

پاتولوژي گياهي

PLANT PATHOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

گياه‌شناسي

PLANT SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم خاك‌شناسي

SOIL SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی دام

ANIMAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

تغذیه‌ی دام

ANIMAL NUTRITION

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیولوژی جانوری

ANIMAL PHYSIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت زباله دام

ANIMAL WASTE MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

رفاه دام

ANIMAL WELFARE

*

*

واحد درس و تحقيق

تنوع زیستی و حفاظت منابع طبیعی

BIODIVERSITY AND CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES

*

*

واحد درس و تحقيق

فناوری کنترل آلودگی محیط زیست

ENVIRONMENTAL POLLUTION CONTROL TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

حفاظت و کیفیت محیط زیست

ENVIRONMENTAL QUALITY AND CONSERVATION

*

*

واحد درس و تحقيق

ساختار مزرعه

FARM STRUCTURES

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی مواد غذایی

FOOD BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ایمنی مواد غذایی

FOOD SAFETY

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم مواد غذایی

FOOD SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

فناوری مواد غذایی

FOOD TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ژنتیک

GENETICS

*

*

واحد درس و تحقيق

توسعه‌ی محصولات حلال

HALAL PRODUCTS DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت محصولات حلال

HALAL PRODUCTS MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم محصولات حلال

HALAL PRODUCTS SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

محیط زیست و تنوع زیستی دریایی

MARINE ECOLOGY AND BIODIVERSITY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی میکروبی

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

میکروبیولوژی

MICROBIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست‌شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک

MOLECULAR BIOLOGY AND GENETIC ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی

MOLECULAR BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

تغذیه

NUTRITION

*

*

واحد درس و تحقيق

تریوژئولوژی و سیتوژنتیک

THERIOGENOLOGY AND CYTOGENETICS

*

*

واحد درس و تحقيق

حیات وحش و بهداشت دام‌های خارجی

WILDLIFE AND EXOTIC ANIMAL HEALTH

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت حیات وحش و محیط زیست

WILDLIFE ECOLOGY AND MANAGEMENT

*

واحد درسی

مدیریت منابع زمین

Land Resource Management

*

واحد درسی

مدیریت مزرعه

Plantation Management

FACULTY OF AGRICULTURE AND FOOD SCIENCE (BINTULU SARAWAK CAMPUS)

دانشکده‌ی کشاورزی و مواد غذایی

مقطع تحصیلی

شيوه‌ی تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

تجارت محصولات کشاورزی

AGRIBUSINESS

*

*

واحد درس و تحقيق

فناوری کشاورزی

AGRICULTURAL TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زراعت

AGRONOMY

*

*

واحد درس و تحقيق

شیمی تجزیه

ANALYTICAL CHEMISTRY

*

*

واحد درس و تحقيق

تولید فرآورده‌های دامی

ANIMAL PRODUCTION

*

*

واحد درس و تحقيق

ریاضی کاربردی

APPLIED MATHEMATICS

*

*

واحد درس و تحقيق

آبزی‌پروری

AQUACULTURE

*

*

واحد درس و تحقيق

تنوع زیستی و حفاظت از منابع طبیعی

BIODIVERSITY AND CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوانفورماتیک و زیست‌شناسی

BIOINFORMATICS AND SYSTEM BIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

فناوری منابع طبیعی

BIORESOURCE AND TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

اقتصاد کسب و کار

BUSINESS ECONOMICS

*

*

واحد درس و تحقيق

محیط زیست

ECOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

اقتصاد

ECONOMICS

*

*

واحد درس و تحقيق

آفات

ENTOMOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

آب‌شناسی محیط زیست و هیدروژئولوژی

ENVIRONMENTAL HYDROLOGY AND HYDROGEOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

حفاظت و کیفیت محیط زیست

ENVIRONMENTAL QUALITY AND CONSERVATION

*

*

واحد درس و تحقيق

آبزیان علوم

FISHERIES SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی مواد غذایی

FOOD BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم مواد غذایی

FOOD SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت جنگلداری علوم زیست محیطی

FOREST MANAGEMENT AND ECOSYSTEM SCIENCES

*

*

واحد درس و تحقيق

ژنتیک و اصلاح

GENETICS AND BREEDING

*

*

واحد درس و تحقيق

باغبانی

HORTICULTURE

*

*

واحد درس و تحقيق

توسعه‌ی انسانی

HUMAN DEVELOPMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت منابع

LAND RESOURCE MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات منظره

LANDSCAPE STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

اکوسیستم‌های دریایی و آب شیرین

MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEMS

*

*

واحد درس و تحقيق

محیط زیست و تنوع زیستی دریایی

MARINE ECOLOGY AND BIODIVERSITY

*

*

واحد درس و تحقيق

علم مواد

MATERIALS SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی میکروبی

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

میکروبیولوژی

MICROBIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست‌شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک

MOLECULAR BIOLOGY AND GENETIC ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی

MOLECULAR BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت آفت

PEST MANAGEMENT

*

*

واحد درس و تحقيق

فلسفه و مطالعات تمدن

PHILOSOPHY AND CIVILIZATION STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیک

PHYSICS

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی گیاهی

PLANT BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیماری‌شناسی گیاهی

PLANT PATHOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

فیزیولوژی گیاهان

PLANT PHYSIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ریاضیات محض

PURE MATHEMATICS

*

*

واحد درس و تحقيق

علوم خاک

SOIL SCIENCE

*

*

واحد درس و تحقيق

پایداراری خلق مجدد و اکوتوریسم

SUSTAINABLE RECREATION AND ECOTOURISM

*

*

واحد درس و تحقيق

مدیریت حیات وحش و محیط زیست

WILDLIFE ECOLOGY AND MANAGEMENT

Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences

دانشكده‌ی علوم بيوتكنولوژی و بيومولكولی

مقطع تحصیلی

شيوه‌ی تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

بيو شيمي

Biochemistry

*

*

واحد درس و تحقيق

بيوانفور ماتيك و سيستم‌هاي بيولوژي

Bioinformatics and Systems Biology

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی سلولی

CELL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بيوتكنولوژي محيطي

ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی آنزیم

ENZYME BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بيوتكنولوژي صنعتي

INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بيوتكنولوژي ميكروبي

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

ميكروبيولوژي

MICROBIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

زیست‌شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک

MOLECULAR BIOLOGY AND GENETIC ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

نانو بيوتكنولوژي

NANOBIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بيوتكنولوژي گياهي

PLANT BIOTECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بيولوژي ساختماني

STRUCTURAL BIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوتکنولوژی مواد غذایی

FOOD BIOTECHNOLOGY

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

دانشکده‌ی علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مقطع تحصیلی

شيوه‌ی تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

شبکه‌های کامپیوتری

COMPUTER NETWORKS

*

*

واحد درس و تحقيق

سیستم‌های پایگاه داده

DATABASE SYSTEMS

*

*

واحد درس و تحقيق

تعامل کامپیوتر انسان

HUMAN COMPUTER INTERACTION

*

*

واحد درس و تحقيق

سیستم  اطلاعات

INFORMATION SYSTEMS

*

*

واحد درس و تحقيق

سیستم‌های هوشمند

INTELLIGENT SYSTEMS

*

*

واحد درس و تحقيق

محاسبات چند رسانه‌ای

MULTIMEDIA COMPUTING

*

*

واحد درس و تحقيق

محاسبات موازی و توزیع شده

PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING

*

*

واحد درس و تحقيق

امنیت در کامپیوتر

SECURITY IN COMPUTING

*

*

واحد درس و تحقيق

مهندسی نرم‌افزار

SOFTWARE ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

فناوری کشاورزی

AGRICULTURAL TECHNOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

بیوانفورماتیک و زیست‌شناسی سیستم

BIOINFORMATICS AND SYSTEM BIOLOGY

*

*

واحد درس و تحقيق

کامپیوتر و سیستم‌های جاسازی شده مهندسی

COMPUTER AND EMBEDDED SYSTEMS ENGINEERING

*

*

واحد درس و تحقيق

پردازش سیگنال

SIGNAL PROCESSING

*

*

واحد درس و تحقيق

ارتباطات و شبکه‌های بیسیم مهندسی

WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKS ENGINEERING

*

واحد درسی

علوم کامپیوتر

Computer Science

FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE

دانشکده‌ی طراحی و معماری

مقطع تحصیلی

شيوه‌ی تحصيل

رشته

Program

دكترا

ارشد

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات معماری

ARCHITECTURAL STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات طراحی صنعتی

INDUSTRIAL DESIGN STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات طراحی یکپارچه

INTEGRATED DESIGN STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

مطالعات منظره

LANDSCAPE STUDIES

*

*

واحد درس و تحقيق

برنامه‌ریزی و طراحی شهری

URBAN PLANNING AND DESIGN

*

واحد درسی

معماری مناظر

Landscape Architecture

بخش سوم

این مقالات را از دست ندهید : دانشگاه upm مالزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *