تماس بگیرید
تماس از طریق واتساپ
منو
مشاوره شریف پلی بسوی مدارس بین‌المللی در مالزی کلیک کنید
اطلاعیه: با توجه به سوءاستفاده از نام شریف در بسیاری از سایت ها دقت کنید که sharifstudy.com تنها سایت رسمی مشاوره شریف می باشد.
دانشگاه تکنولوژی مالزی

ليست رشته دانشگاه UTM (كارشناسی ارشد و دکتری)

دانشگاه UTM صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا مورد تائید وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ليست رشته‌ی ارشد و دكتری دانشگاه UTM مالزی

Faculty of Computing
دانشكده‌ی محاسبه
كمپ جوهور بارو
كمپ كوالالامپور
رشته
Program
واحد درسی
واحد درسی و تحقيق
تحقيق
واحد درسي
واحد درسی و تحقيق
تحقيق
ـــــــــ
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
علوم كامپيوتر
Computer Science
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مديريت آی تي
Information Technology
Management
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
آی تی كارآفريني
Information Technology Entrepreneurship
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي نرم‌افزار
Software Engineering
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
علوم كامپيوتر امنيت اطلاعات
Computer Science Information
Security
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
اطلاعات سيستم
Ph.D. Information System
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
علوم كامپيوتر
Ph.D. (Computer Science)
ADVANCED INFORMATICS SCHOOL
كمپ جوهور بارو
كمپ كوالالامپور
رشته
Program
واحد درسی
واحد درسی و تحقيق
تحقيق
واحد درسی
واحد درسی و تحقيق
تحقيق
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي نرم‌افزار
Master of software engineering
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
تضمین اطلاعات
Information Assurance
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسی سیستم‌های کامپیوتر
Computer Systems Engineering
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
کارشناسی ارشد
Master of Philosophy
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
دکتری نرم‌افزار
Doctor of Software Engineering
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
دکتری
Doctor of Philosophy
Faculty Built Environment
دانشكده‌ی محيط زيست
كمپ جوهور بارو
كمپ كوالالامپور
رشته
Program
واحد درسی
واحد درسی و تحقيق
تحقيق
واحد درسی
واحد درسی و تحقيق
تحقيق
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
برنامه‌ريزی شهری و منطقه‌ای
)Urban & Regional Planning)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
بررسي كمي
Quantity Surveying
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
برنامه‌ريزی حمل و نقل
Transport planning
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
بررسي كمی
Ph.D. Quantity Surveying
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
برنامه‌ريزی حمل و نقل
Ph.D. Transport planning
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
برنامه‌ريزی شهری و منطقه‌ای
Ph.D. Urban Regional Planning
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
معماری
Ph.D. Architecture
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکتری
Doctor of Philosophy
Faculty Petroleum and Renewable Energy Engineering
دانشكده‌ی مهندسی نفت و انرژی‌های تجديدشدنى
كمپ جوهور بارو
كمپ كوالالامپور
رشته
Program
واحد درسی
واحد درسی و تحقيق
تحقيق
واحد درسی
واحد درسی و تحقيق
تحقيق
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي گاز
Master Gas Engineering
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي نفت
Engineering (Petroleum)
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي نفت
Master Petroleum Engineering
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ارشد (مهندسی گاز و مدیریت)
Master(Gas Engineering and Management)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي گاز
Phd Gas Engineering
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي نفت
Phd Petroleum Engineering
Faculty Chemical Engineering
مهندسي شيمي
كمپ جوهور بارو
كمپ كوالالامپور
رشته
Program
واحد درسی
واحد درسی و تحقيق
تحقيق
واحد درسی
واحد درسی و تحقيق
تحقيق
ـــــــــ
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي شيمی
Master Chemical Engineering
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
بهداشت و ايمنی محيط زيست
Master of Science Safety, health and environment
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
مديريت فرايندهای گياهی
Process plant Management
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسی محيط زيست
Engineering Environmental
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي پليمر
Polymer Engineering
ـــــــــ
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي فرآيند
بيو پروسس
Bioprocess Engineering
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
تكنولوژی پليمر
Master of Science Polymer Technology
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ارشد علوم (فن‌آوری گیاهی)
Master of Science (Herbal Technology)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي شيمي
Chemical EngineeringPhD
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسي فرآيند
بيو پروسس
Bioprocess EngineeringPhD
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسی محيط زيست
PhD Engineering Environmental
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسی پليمر
PhD Polymer Engineering
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
مديريت فرايندهای گياهی
Engineering Doctorate (Process Plant Management)
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکتری(طراحی مهندسی بیوپروسس )
Ph. D (Bioprocess Engineering Design)
Faculty Civil Engineering
مهندسي عمران
كمپ جوهور بارو
كمپ كوالالامپور
رشته
Program
واحد درسی و تحقیق
واحد درسی
تحقيق
واحد درسی و تحقیق
واحد درسی
تحقيق
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسی ژئوتكنيك
Engineering (Civil – Geotechnics)
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسی سازه
Engineering Civil Structure
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسی عمران
Master Engineering Civil
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مهندسی عمران هيدروليک و آب شناسی
Engineering Civil Hydraulics and Hydrology
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
عمران – حمل‌ و نقل و بزرگراه
Civil – Transportation & Highway)
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
مدیریت ساخت
)Construction Management)
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
عمران – مدیریت زیست محیطی
)Civil – EnvironmentalManagement)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسي راه و ترابری
EngineeringHighway and Traffic
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسی (ساخت و ساز)
Engineering (Construction(
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسی حمل‌ و نقل
Engineering Transportation
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسی مواد و سازه
Structure & Materials Engineering
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسی ساختار
Engineering Structure
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسی زمین‌شناسی
Engineering Geotechnics
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسی هيدروليک و آب‌شناسي
Engineering (Hydraulics and Hydrology(
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
*
کارشناسی ارشد
Master of Philosophy
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مديريت محيط زيست
Engineering (Environmental)
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
علوم مديريت تكنولوژی ساخت
Doctorate (Construction Technology & Management)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
*
مهندسی عمران
Ph.D. Engineering Civil
FACULTY OF EDUCATION
دانشكده‌ی آموزش
كمپ جوهور بارو
كمپ كوالالامپور
رشته
Program
واحد درسی
واحد درسي و تحقيق
تحقيق
واحد درسی
واحد درسی و تحقيق
تحقيق
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
اجرا و مدیریت
Management & Administration
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
راهنمایی و مشاوره
Guidance & Counseling
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ساختار آموزشی
Curriculum & Instruction
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
آموزش و توسعه
Education & Development
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
آموزش روان‌شناسي
Educational Psychology
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
فیزیک
Physics
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
شیمی
Chemistry
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
آموزش انگليسي به عنوان زبان دوم
Teaching English as a Second Language – TESL
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ریاضیات
Mathematics
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
آموزش تكنولوژی آموزشی
Educational Technology
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
آموزش سنجش و ارزيابی
Education Measurement and Evaluation
*
*
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
آموزش فنی و شغلی
Technical & Vocational Education
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکتری مدیریت
Ph.D. Management & Administration
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکتری (مشاوره و راهنمایی)
Ph.D. (Guidance & Counseling)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکتری (ساختار آموزشی)
Ph.D. (Curriculum & Instruction)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکتری (آموزش و توسعه)
Ph.D. (Education&Development)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکتری (روان‌شناسی آموزشی)
Ph.D. (Educational Psychology)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکتری (آموزش فیزیک)
Ph.D. (Physics Education)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکتری (آموزش شیمی)
Ph.D. (Chemistry Education)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکتری(آموزش انگليسي به عنوان زبان دوم)
Ph.D. (Teaching English as a Second Language – TESL)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکتری (آموزش ریاضیات)
Ph.D. (Mathematics Education)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکتری (فناوری آموزش)
Ph.D. (Educational Technology)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکتری (اندازه‌گیری و ارزیابی)
Ph.D. (Measurement & Evaluation)
ـــــــــ
ـــــــــ
*
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
دکتری (آموزش فنی و شغلی)
Ph.D. (Technical & Vocational Education)

 

T012220052239

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *